< Plastik
Ohne Titel, 1977
Plexiglas, Polystyrol
53,5 x 36,5 x 8,5 cm, Privatbesitz