< Plastik
Jupiter, 1998. Plexiglas,
Polystyrol, Acrylfarbe
122 x 54 x 44 cm, Privatbesitz